Kochaj zwierzaczki i jedz truskawki

Kochaj zwierzaczki i jedz truskawki

 Jest tak „zwariowana” pogoda – mało słoneczka, zimnica, zawieje i zamiecie, że postanowiłem „rozweselić” Przyjaciół – jedzonkiem i obrazkami.

 

 

 

Kiedy tylko roz­pocz­nie się sezon na tru­skaw­ki, warto zro­bić ich zapas na cały rok. Na­ukow­cy od­kry­li, że włą­cze­nie do diety gar­ści tych słod­kich owo­ców ty­go­dnio­wo, zmniej­sza ry­zy­ko ataku serca u ko­biet aż o jedną trze­cią.

 

Cho­ro­by serca to głów­na przy­czy­na zgonu wśród ko­biet. Umie­ra z tego po­wo­du co czwar­ta ko­bie­ta. Cho­ro­bom serca można łatwo za­po­biec pro­wa­dząc zdro­wy styl życia i sto­su­jąc się do od­po­wied­niej diety. Proz­dro­wot­ne menu nie musi być jed­nak nudne i nie­smacz­ne. Na­ukow­cy za­chę­ca­ją do osło­dze­nia sobie życia uzu­peł­nia­jąc ja­dło­spis o garść tru­ska­wek ty­go­dnio­wo.

Tru­skaw­ki mogą nie tylko ukoić, ale i wy­le­czyć ko­bie­ce serce. We­dług naj­now­szych badań jedne z naj­po­pu­lar­niej­szych w Pol­sce owo­ców ob­ni­ża­ją ry­zy­ko wy­stą­pie­nia ataku serca u płci pięk­nej aż o jedną trze­cią. To wszyst­ko za spra­wą za­war­tych w tru­skaw­kach an­to­cy­ja­nów, czyli jed­nej z grupy fla­wo­no­idów, które roz­sze­rza­ją tęt­ni­ce oraz po­pra­wia­ją pracę ukła­du ser­co­wo-na­czy­nio­we­go. Prze­ciw­dzia­ła­ją one mię­dzy in­ny­mi gro­ma­dze­niu się zło­gów tłusz­czo­wych w ścia­nach na­czyń krwio­no­śnych.

– Spo­ży­wa­nie więk­szej ilo­ści tych owo­ców już w mło­do­ści może zre­du­ko­wać ry­zy­ko za­wa­łu serca w póź­niej­szym życiu – twier­dzi die­te­tyk dr Aedin Cas­si­dy z Uni­wer­sy­te­tu Wschod­niej An­glii.

Ba­da­nia prze­pro­wa­dzo­ne przez na­ukow­ców z Ha­rvard Scho­ol of Pu­blic He­alth oraz bry­tyj­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Wschod­niej An­glii, na pod­sta­wie ana­li­zy spo­so­bu od­ży­wia­nia się 93 600 ko­biet w wieku 25-42 lata wy­ka­za­ły, że po­dob­ny wpływ na zdro­wie mają także ja­go­dy, je­ży­ny i bo­rów­ki. U ko­biet, które uroz­ma­ica­ły swoją dietę o fio­le­to­we owoce za­uwa­żo­no rów­nież spa­dek ry­zy­ka wy­stą­pie­nia za­wa­łu serca o 32 proc.

Po­nad­to z badań wy­ni­kło, że ko­bie­ty, które prze­strze­ga­ły bo­ga­tej w owoce i wa­rzy­wa diety, a nie wpro­wa­dzi­ły do niej tru­ska­wek i jagód, były bar­dziej na­ra­żo­ne na cho­ro­by serca. Oka­zu­je się więc, że czer­wo­ne i fio­le­to­we owoce mogą być nie­zbęd­nym ele­men­tem menu, po­ma­ga­ją­ce­go sku­tecz­nie ob­ni­żyć ry­zy­ko ataku serca.

– Co wię­cej, ja­go­dy i tru­skaw­ki bar­dzo łatwo wpro­wa­dzić do menu, a wy­star­czy tylko jedna por­cja ty­go­dnio­wo. To bar­dzo pro­ste, die­te­tycz­ne zmia­ny, które mogą mieć zna­czą­cy wpływ na dzia­ła­nia pro­fi­lak­tycz­ne – pod­su­mo­wał jeden z au­to­rów badań, dr Eric Rimm z Ha­rvard Scho­ol of Pu­blic He­alth w Bo­sto­nie.

Ba­da­nia zo­sta­ły opu­bli­ko­wa­ne w cza­so­pi­śmie „Cir­cu­la­tion Ame­ri­can Heart As­so­cia­tion”.

http://kobieta.onet.pl/zdrowie/profilaktyka/truskawki-doskonaly-lek-na-kobiece-serce/yzhyg

 
( fotki z zasobów internetu)

Reklamy

About Sznajder Marcin

Certain man chose several books in the library. He asked the librarian near their receipt how many time would take him reading all. The librarian burst out laughing and said that the gathering counted the thousands of books and the hundred of lives it was enough not on reading all. That man gave up the ones several who he chose, and said then. Some different way has to exist. Marcin - Stuntman and the consultant, the operator of under-water pictures and II the director of films. Graduate of The department Electronics Engineering college of Varsovian.

Posted on 6 czerwca 2013, in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink. Dodaj komentarz.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: