Prezent urodzinowy

Prezent urodzinowy

Przyjaciel (chodzi do góry nogami bo mieszka w Australii) przesłał mi taki tekst … Wyobraźnia popracowała i z radością  dnia 11.11- go zobaczyłem naszych polityków jako przemawiająca do narodu gromadę elitarnych  „gadów”. Poczytajcie i pośmiejcie się… jest z czego.

W nie­zwy­kłym okre­sie 15 dni, kiedy po­dró­żo­wa­łem po Sta­nach Zjed­no­czo­nych w roku 1998, spo­tka­łem ponad tuzin róż­nych osób, które po­wie­dzia­ły mi o tym, że wi­dzia­ły ludzi trans­for­mu­ją­cych się w gady i z po­wro­tem w isto­ty ludz­kie.

Gady u władzy?Gady u władzy?Foto: Shutterstock

Dwoje pre­zen­te­rów te­le­wi­zyj­nych miało takie do­świad­cze­nie pod­czas wywiadu z czło­wie­kiem, który dzia­ła dla glo­bal­nej cen­tra­li­za­cji wła­dzy, zna­nej jako Nowy Po­rzą­dek Świa­ta. Po wy­wia­dzie na żywo pre­zen­ter zwie­rzył się swoim ko­le­gom, że do­świad­czył zdu­mie­wa­ją­ce­go wi­do­ku. Wi­dział, jak twarz czło­wie­ka, z któ­rym roz­ma­wiał, zmie­ni­ła się w jasz­czu­ro­po­dob­ne stwo­rze­nie i wró­ci­ła do ludz­kiej formy. Jego ko­le­żan­ka, pre­zen­ter­ka, była także zdu­mio­na, gdy zo­ba­czy­ła, jak ręce czło­wie­ka udzie­la­ją­ce­go jej wy­wia­du zmie­ni­ły się w rep­ti­liań­skie.

Ten pre­zen­ter po­wie­dział mi też o do­świad­cze­niu jego przy­ja­cie­la z po­li­cji pod­czas ru­ty­no­wej wi­zy­ty w biu­row­cu w Au­ro­rze, nie­da­le­ko De­nver w Ko­lo­ra­do. Po­li­cjant po­in­for­mo­wał kie­row­nicz­kę jed­nej z firm na par­te­rze, że chce spraw­dzić eks­tre­mal­ną na­tu­rę za­bez­pie­czeń w bu­dyn­ku. Ta po­wie­dzia­ła mu, że po­wi­nien rzu­cić okiem na górne pię­tra, jeśli chce na­praw­dę wie­dzieć, jak sze­ro­kie są te za­bez­pie­cze­nia. Wska­za­ła mu rów­nież na windę, która jeź­dzi tylko na pewne pię­tra. I gdy tak ga­wę­dzi­li o czymś, co wi­dzia­ła tam parę ty­go­dni wcze­śniej, winda się otwo­rzy­ła i wy­ło­ni­ła się z niej bar­dzo dziw­na po­stać. Była biała, nie­mal jak al­bi­nos, ale twarz miała ukształ­to­wa­ną jak u jasz­czur­ki, a źre­ni­ce jej oczu były pio­no­we jak u gadów. Ta jasz­czu­ro­po­dob­na po­stać wy­szła z windy i prze­szła do służ­bo­we­go sa­mo­cho­du cze­ka­ją­ce­go na ze­wnątrz. Po­li­cjant był tym tak za­in­try­go­wa­ny, że wy­ko­rzy­stał swój wolny czas, by spraw­dzić firmy na szczy­cie bu­dyn­ku, ob­słu­gi­wa­ne przez ta­jem­ni­czą windę. I od­krył, że wszyst­kie były fron­to­wy­mi spół­ka­mi, pra­cu­ją­cy­mi dla Cen­tral­nej Agen­cji Wy­wia­dow­czej – CIA.

Są też do­świad­cze­nia Cathy O’Brien, kon­tro­lo­wa­nej umy­sło­wo przez ponad 25 lat nie­wol­ni­cy rządu Sta­nów Zjed­no­czo­nych, co szcze­gó­ło­wo od­da­ła w szo­ku­ją­cej książ­ce Tran­ce For­ma­tion Of Ame­ri­ca (Trans For­ma­cja Ame­ry­ki – tłu­ma­cze­nie wła­sne – przyp. tłum.), spi­sa­nej przez Marka Phil­lip­sa. (…) Cathy pisze o tym, jak Geo­r­ge Bush sie­dział przed nią w swym ga­bi­ne­cie w Dys­tryk­cie Ko­lum­bii i w pew­nym mo­men­cie otwo­rzył książ­kę na stro­nie przed­sta­wia­ją­cej „jasz­czu­ro­po­dob­ne­go ob­ce­go z od­le­głe­go miej­sca w głę­bi­nach ko­smo­su”. Wtedy po­wie­dział jej, że sam jest „obcym” i zda­wał się na jej oczach zmie­niać „jak ka­me­le­on” w gada. Cathy wie­rzy­ła, że ak­ty­wo­wa­no jakiś ho­lo­gram, i je­stem w sta­nie zro­zu­mieć, dla­cze­go ra­cjo­na­li­zo­wa­ła to w taki spo­sób. Każdy by tak zro­bił, po­nie­waż praw­da wy­da­je się zbyt fan­ta­stycz­na do po­ję­cia, do­pó­ki nie zo­ba­czysz na­gro­ma­dzo­nych do­wo­dów. Nie ma wąt­pli­wo­ści, że pro­gra­my umy­słu, które ba­zu­ją na ob­cych, są czę­ścią tych pro­jek­tów kon­tro­li umy­słu i że cała scena UFO i istot po­za­ziem­skich jest ogrom­nie ma­ni­pu­lo­wa­na, w szcze­gól­no­ści przez hol­ly­wo­odz­kie filmy, za­pro­jek­to­wa­ne w celu kształ­to­wa­nia opi­nii pu­blicz­nej. Cathy w swej książ­ce opo­wia­da o tym, że Geo­r­ge Lucas, pro­du­cent Gwiezd­nych wojen (tytuł serii fil­mów fan­ta­stycz­nych – przyp. tłum.), współ­pra­cu­je z NASA i Agen­cją Bez­pie­czeń­stwa Na­ro­do­we­go – NSA, która jest „cia­łem ro­dzi­ciel­skim CIA”. Ale bio­rąc pod uwagę do­wo­dy pre­zen­to­wa­ne przez tylu in­nych ludzi, nie wie­rzę w to, że to, co po­wie­dział Bush i wi­dzia­ła Cathy, było tylko pro­gra­mem kon­tro­li umy­słów. Myślę, że ujaw­niał on Naj­więk­szy se­kret o tym, że rep­ti­liań­ska rasa z in­ne­go wy­mia­ru kon­tro­lu­je pla­ne­tę od ty­się­cy lat. Znam też in­nych ludzi, któ­rzy wi­dzie­li, jak Bush zmie­nia się w Rep­ti­lia­ni­na.

Mi­gu­el de la Ma­drid, pre­zy­dent Mek­sy­ku z lat 80. XX wieku (…) opo­wie­dział Cathy le­gen­dę o igu­anie i wy­tłu­ma­czył, że jasz­czu­ro­po­dob­ni obcy zstą­pi­li wśród Majów w Mek­sy­ku. Pi­ra­mi­dy Majów, ich za­awan­so­wa­na wie­dza i tech­no­lo­gia astro­no­micz­na oraz skła­da­nie w ofie­rze dzie­wic zo­sta­ły – jak twier­dził – za­in­spi­ro­wa­ne przez jasz­czu­ro­po­dob­nych ob­cych. Dodał też, że ci Rep­ti­lia­nie skrzy­żo­wa­li się z Ma­ja­mi po to, by wy­pro­du­ko­wać formę życia, którą mogą za­miesz­ki­wać. De la Ma­drid po­wie­dział Cathy, że te ga­dzio-ludz­kie rody mogą za­mie­niać się wy­glą­dem czło­wie­ka i igu­any ze wzglę­du na ich po­dob­ne do ka­me­le­ona wła­ści­wo­ści – „ide­al­ne po­jaz­dy do trans­for­ma­cji ich w świa­to­wych przy­wód­ców” – skon­sta­to­wał. De la Ma­drid twier­dził, że po­sia­da w swej krwi dzie­dzic­two przod­ków Ma­jów-jasz­czu­rek, co po­zwa­la mu zmie­niać się wedle jego woli w igu­anę. Wtedy prze­kształ­cił się na jej oczach, tak jak Bush, i zda­wał się mieć język i oczy jak u jasz­czur­ki. Cathy wie­rzy­ła, co zro­zu­mia­łe, że jest to ko­lej­na ho­lo­gra­ficz­na pro­jek­cja, ale czy na­praw­dę tak było? Czy też de la Ma­drid po­wie­dział coś bar­dzo bli­skie­go praw­dy? Ten motyw bycia jak ka­me­le­on jest za­le­d­wie ko­lej­nym okre­śle­niem dla „zmien­no­kształt­no­ści”, mo­ty­wu, który znaj­dzie­my w całym sta­ro­żyt­nym świe­cie, jak rów­nież współ­cze­śnie po­śród otwar­tych umy­sło­wo ludzi. (…)

Jak oni wy­glą­da­ją

Ze­sta­wia­jąc wszyst­kie wy­ni­ki badań, które czy­ta­łem, re­la­cje ludzi, któ­rych po­zna­łem i twier­dzi­li, że spo­tka­li te ga­dzie hu­ma­no­idy czy też Rep­ti­lian, ich wy­gląd zdaje się być na­stę­pu­ją­cy. Jest wiele skrzy­żo­wa­nych ras i pod­ras, ich elita znana jest po­śród ba­da­czy UFO jako Draco. Są to „wiel­cy chłop­cy” w ści­słym zna­cze­niu tego słowa, bo zwy­kle mie­rzą od 7 do 12 stóp. Mają skrzy­dła, które są fał­da­mi skóry wspie­ra­ny­mi przez dłu­gie żebra. Skrzy­dła mogą zo­stać roz­wi­nię­te z tyłu i od nich po­cho­dzi zwrot „skrzy­dla­ty wąż”. Od nich wy­wo­dzi się rów­nież wy­ra­że­nie „upa­dłe anio­ły”, a uskrzy­dlo­ne gar­gul­ce są rów­nież sym­bo­lem owych Draco. Pe­le­ry­na no­szo­na przez hra­bie­go Dra­ku­lę z po­wie­ści Brama Sto­ke­ra sym­bo­li­zu­je te skrzy­dła, a sam Dra­ku­la jest okre­śla­ny jako upa­dły anioł. Skrzy­dla­ci Draco są rów­nież znani jako smo­cza rasa, także nie­któ­rzy ze sta­ro­żyt­nych bogów byli opi­sy­wa­ni i przed­sta­wia­ni jako lu­dzie-pta­ki. (…) Bi­blij­ny sza­tan rów­nież jest uka­zy­wa­ny jako Rep­ti­lia­nin.

Nie­któ­rzy w rep­ti­liań­skiej hie­rar­chii Draco są naj­wy­raź­niej biali lub z ce­cha­mi bie­lac­twa al­bi­no­skie­go i nie są, jak zwy­kle, zie­lo­ni lub brą­zo­wi. Łączy się to z opi­sem dziw­ne­go hu­ma­no­idal­ne­go jasz­czu­ra al­bi­no­sa z bu­dyn­ku w Au­ro­rze nie­da­le­ko De­nver. Credo Mutwa rów­nież wspo­mi­na o bia­łych Rep­ti­lia­nach. Draco są „mo­nar­chią” Rep­ti­lian, z któ­rych naj­wyż­szą kastę sta­no­wią biali al­bi­no­si, naj­praw­do­po­dob­niej ma­ją­cy stoż­ko­we rogi po­środ­ku czoła, po­mię­dzy brwia­mi i czub­kiem głowy. Od razu mnie to ude­rzy­ło, po­nie­waż sta­ro­żyt­ni „bo­go­wie” i wład­cy byli przed­sta­wia­ni w ro­ga­tych okry­ciach głowy, ma­ją­cych sym­bo­li­zo­wać tych „kró­lew­skich” Rep­ti­lian. Je­stem tego pe­wien, i zno­wuż Credo Mutwa po­twier­dza to na pod­sta­wie wła­snej wie­dzy. Inne ga­tun­ki, jak klasa żoł­nie­rzy i na­ukow­ców, są znane jako Rep­to­idy, nie po­sia­da­ją one skrzy­deł, ale wszyst­kie są zim­no­krwi­ste. Ich łuski osią­ga­ją dużo więk­szy roz­miar na ple­cach, mają po trzy palce u rąk z prze­ciw­staw­nym kciu­kiem, także po trzy palce u nóg z czwar­tym zwró­co­nym na­prze­ciw­ko kost­ki, a ich szpo­ny są krót­kie i tępe. Ich duże, po­dob­ne do ko­cich oczy jarzą się na czer­wo­no, a usta wy­glą­da­ją bar­dziej jak szcze­li­na. Nie­kie­dy te oczy opi­sy­wa­ne są jako czar­ne, a inne jako białe z pło­mie­ni­ście ob­ra­mo­wa­ny­mi, pio­no­wy­mi źre­ni­ca­mi, tak jak opi­sy­wa­ła to pani z Au­ro­ry. Rep­ti­lia­nie mają od pię­ciu do dwu­na­stu stóp wzro­stu i są „gi­gan­ta­mi”, bo­ha­te­ra­mi licz­nych le­gend i za­pi­sków ze sta­ro­żyt­no­ści.

Teorie Davida Icke’a

Ten bry­tyj­ski dzien­ni­karz i były pił­karz za­sły­nął dzię­ki gło­szo­nym teo­riom spi­sko­wym. Wśród nich znaj­du­je się rów­nież ta do­ty­czą­ca Rep­ti­lian – rasy lu­dzi-jasz­czu­rów spra­wu­ją­cych wła­dzę na świe­cie. Jego zda­niem naj­waż­niej­sze osoby na Ziemi (bry­tyj­ska kró­lo­wa, ame­ry­kań­scy pre­zy­den­ci itp.) to w rze­czy­wi­sto­ści gady. Ar­gu­men­ty po­twier­dza­ją­ce te tezy Icke od­naj­du­je już w sta­ro­żyt­nych re­li­giach.

Fragment pochodzi z książki Davida Icke’a „Największy sekret”.

Foto: Materiały prasowe
Reklamy

About Sznajder Marcin

Certain man chose several books in the library. He asked the librarian near their receipt how many time would take him reading all. The librarian burst out laughing and said that the gathering counted the thousands of books and the hundred of lives it was enough not on reading all. That man gave up the ones several who he chose, and said then. Some different way has to exist. Marcin - Stuntman and the consultant, the operator of under-water pictures and II the director of films. Graduate of The department Electronics Engineering college of Varsovian.

Posted on 17 listopada 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Dodaj komentarz.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: